Charakteristika zboru

Zbor je dobrovoľné združenie 2 a viacerých oddielov, s celkovým počtom minimálne 20 členov. Je základnou administratívno-organizačnou jednotkou, spravidla s právnou subjektivitou. Štatutárom zboru je spravidla zborový vodca. Jeho poslaním je vytvárať priaznivé priestorové, finančné, materiálne a personálne podmienky na to, aby v rámci zboru fungovali kvalitné oddiely vĺčat, včielok, skautov, skautiek, roverov a roveriek. Skautský zbor je začlenený v skautskej oblasti.  

Oddiel je spoločenstvo detí, mladých ľudí a dospelých, vedené dospelým vodcom (vedúcim) s počtom minimálne 10 členov. Spoločenstvá s nižším ako minimálnym počtom členov musia byť súčasťou niektorého oddielu. Oddiel je základnou výchovnou jednotkou SLSK. Oddiel nemá právnu subjektivitu. Poslaním oddielu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka, jeho vedomostí, schopností a postojov v telesnej, intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti. V oddiele sa realizuje výchovný program SLSK.  

Družina je skupinou detí alebo mladých ľudí s optimálnym počtom 6 – 8 členov. Družinu vedie radca družiny, ktorý je spravidla rovesníkom, resp. mierne starším rovesníkom ostatných členov družiny. Hlavným zmyslom družiny je dať zodpovednosť mladým ľuďom a takýmto spôsobom ich motivovať k formovaniu charakteru. Každá družina musí byť začlenená pod oddielom s dospelým vodcom.